SFS 2013:809 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

130809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2001:589) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1 ska ha följande

lydelse.

6 §

2

Statistiska centralbyrån ska underrättas när registrering har skett beträf-

fande

1. födelse av dödfött barn,
2. adoption,
3. avregistrering som försvunnen,
4. invandring eller utvandring, eller
5. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är

bosatt hos.

Underrättelse enligt första stycket 1 ska lämnas snarast. I övrigt ska under-

rättelse lämnas vid tidpunkt som Skatteverket bestämmer efter samråd med
Statistiska centralbyrån.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

2 Senaste lydelse 2003:1024.

SFS 2013:809

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013