SFS 2013:810 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

130810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att 7 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 15 b §, samt

närmast före 7 kap. 15 b § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

3 §

När en polismyndighet har verkställt ett beslut om avvisning eller om

utvisning enligt 8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716), ska Migrationsverket
och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket omedel-
bart underrättas om det. Om beslutet var förenat med förbud för utlänningen
att återvända till Sverige, ska polismyndigheten även underrätta Rikspolissty-
relsen.

När en polismyndighet har verkställt ett beslut om utvisning enligt 8 kap.

8 § utlänningslagen, ska polismyndigheten underrätta Rikspolisstyrelsen,
Migrationsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person,
Skatteverket.

4 §

Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdom-

stolen fattar ett beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud, ska
Rikspolisstyrelsen underrättas. Rikspolisstyrelsen ska även underrättas när
Migrationsverkets eller en migrationsdomstols beslut har vunnit laga kraft.

Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomsto-

len fattar ett beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud som gäl-
ler en i Sverige folkbokförd person, ska Skatteverket underrättas när beslutet
har vunnit laga kraft.

När Migrationsverket har verkställt ett beslut om avvisning eller utvisning

som är förenat med återreseförbud, ska verket underrätta Rikspolisstyrelsen
och, om utlänningen är folkbokförd i Sverige, Skatteverket.

Uppgiftsskyldighet i förhållande till Skatteverket

15 b §

På begäran av Skatteverket ska Migrationsverket, om uppgifterna

behövs för Skatteverkets handläggning av ett ärende om folkbokföring, lämna
ut uppgifter om

1. namn, person- eller samordningsnummer,
2. ansökan om uppehållskort, och
3. beslut om uppehållskort med skälen för beslutet.

SFS 2013:810

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:810

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)