SFS 2013:811 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

130811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:1481) om stöd för ny-

startsjobb ska ha följande lydelse.

3 §

1

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 26 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och under en ramtid om
femton månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmed-
lingen under minst tolv månader på heltid har

1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
2. haft skyddat arbete vid Samhall AB,
3. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

4. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning,

eller

5. omfattats av en kombination av sådana förhållanden som avses i 1�4.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:396. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:811

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013