SFS 2013:815 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

130815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:825) med länsstyrel-

seinstruktion

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande ly-

delse.

5 §

1

Länsstyrelsen ska

1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,

2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön

som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta,

3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekven-

serna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och del-

aktighet för personer med funktionsnedsättning,

5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet
mot diskriminering,

6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet upp-

nås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. re-
gional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak,

7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag, och
8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat

klimat.

5 a §

Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och

de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov före-
slå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Länsstyrelsen ska särskilt
1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred

förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,

3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet

och miljökvalitetsmålen, och

1 Senaste lydelse 2008:1346.

SFS 2013:815

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:815

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i

den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i
det regionala tillväxtarbetet.

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsver-

ket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)