SFS 2013:816 Förordning om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

130816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1195) med
instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska museet;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1195) med instruktion

för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
ska ha följande lydelse.

1 §

I myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen

Hallwylska museet ingår museerna Livrustkammaren och Skoklosters slott.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.
Myndigheten har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet och att ge

perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden med anknytning till dessa
museer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2013:816

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013