SFS 2013:817 Förordning om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

130817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1198) med
instruktion för Statens maritima museer;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1198) med instruktion

för Statens maritima museer ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska i fråga om sjöförsvaret i lämplig omfattning samråda

med Statens försvarshistoriska museer och bistå vid tillsynen av samlingar av
militär eller kulturhistorisk art.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2013:817

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013