SFS 2013:819 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

130819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 20 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

4 kap.

20 §

1

Vid färd på väg får tung buss inte föras med högre hastighet än

90 kilometer i timmen. Tung buss får dock föras med 100 kilometer i timmen
om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en
plats försedd med bilbälte. Tung lastbil får inte föras med högre hastighet än
80 kilometer i timmen. På motorvägar eller motortrafikleder får tung lastbil
dock föras med 90 kilometer i timmen. Tung terrängvagn och motorredskap
klass I får inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.

Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terräng-

vagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras med högre
hastighet än som anges nedan.

1 Senaste lydelse 2008:1109.

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

1. Motorfordon med en
släpvagn

a. Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från motorfordo-
nets färdbroms,

b. släpvagnen har oledad drag-
stång och en totalvikt som inte
överstiger 3,5 ton och är försedd
med påskjutsbroms,

SFS 2013:819

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:819

c. släpvagnen har en totalvikt
eller, när släpvagnen inte är las-
tad, en tjänstevikt som inte över-
stiger motorfordonets halva
tjänstevikt, dock högst 750 kilo-
gram, eller

d. släpvagnen är kopplad till en
motorcykel

80

2. Bil med två släpvagnar

Släpvagnarna är utrustade med
låsningsfria bromsar och utgörs
av en dolly med tillkopplad på-
hängsvagn där dollyns vänd-
skiva är vridbart lagrad kring en
vertikal axel genom kopplings-
punkten

80

3. Motorfordon med en
släpvagn vilka är för-
bundna genom den gemen-
samma lasten

Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från motorfordo-
nets färdbroms och fordonen är
särskilt inrättade för ändamålet
samt godkända vid sådan besikt-
ning som föreskrivits för for-
donståget

50

4. Motorredskap klass

I

eller tung terrängvagn med
en släpvagn

Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från dragfordonets
färdbroms

50

5. Motorfordon, motorred-
skap klass I eller tung ter-
rängvagn med en släpvagn
i andra fall än 1, 3 eller 4

Släpvagnen har en bruttovikt
som inte överstiger dragfordo-
nets bruttovikt

40

6. Motorfordon, motorred-
skap klass I eller tung ter-
rängvagn med två släpvag-
nar i annat fall än 2

Släpvagnarna är försedda med
effektiva bromsar som kan
manövreras från dragfordonets
färdbroms

40

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

background image

3

SFS 2013:819

Bil med dolly till vilken kopplats påhängsvagn får framföras med högst

80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om
dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari
1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med
effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms.

Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den

mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en bil med två släpvag-

nar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med högre has-
tighet än 40 kilometer i timmen samt att ett motorredskap klass I får föras
med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

7. Bil, motorredskap
klass I eller tung terräng-
vagn som drar ett fordon
på minst fyra hjul, vars ena
ände är upplyft genom en
fast upphängningsanord-
ning på dragfordonet eller
en särskild bogseringsan-
ordning så att minst ett av
det dragna fordonets öv-
riga hjulpar rullar på vägen

Fordonet är särskilt inrättat för
bärgning och bogsering av ska-
dade fordon

40

8. Motorfordon, motor-
redskap klass I eller tung
terrängvagn med ett eller
flera fordon i andra fall än
1�7

30

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013