SFS 2013:820 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

130820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 7 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § samt rubri-

ken närmast före 2 kap. 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenhe-
ter ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

� 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
� 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
� 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
� 4 kap. 1 § om turism, och
� 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av statlig väg och

järnväg och till anläggande av statlig farled krävs särskilda skäl för undantag
från kravet på anknytning.

2 kap.

Bidrag till byggande av statlig väg och järnväg och till anläggande av
statlig farled

1 §

Kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och

järnväg som staten ansvarar för. Bidrag får även lämnas till anläggande av all-
män farled som staten ansvarar för.

Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av väglagen

(1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Med an-
läggande av farled avses i denna lag att anlägga en ny farled och att i farled

1 Prop. 2012/13:153, bet. 2013/14:KU2, rskr. 2013/14:21.

2 Senaste lydelse 2012:417.

SFS 2013:820

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:820

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

göra fysiska ingrepp som utgör förbättringar av den ursprungliga anlägg-
ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)