SFS 2013:821 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

130821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1 ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som
ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i
uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas också
på de andra orter som anges i uppställningen.

1 Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2008:677. �ndringen innebär
bl.a. att Kungsholms, S:t Görans och Essinge församlingar utgår ur förordningen.

Tingsrätt/
Domsaga

I domsagan ingående
kommun(er)

Kansliorter med
tingsställe

Ytterligare
tingsställe

Under Svea hovrätt

Solna

Ekerö

Solna

Solna
Stockholm, del av
(församlingarna
Bromma,
Västerleds,
Vällingby,
Hässelby,
Spånga och
Kista)
Sundbyberg

Stockholm

Lidingö
Stockholm, del av
(församlingarna
Stockholms dom-
kyrkoförsamling,
S:t Johannes,
Adolf Fredriks,
Gustav Vasa,
S:t Matteus,

Stockholm

SFS 2013:821

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:821

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Engelbrekts,
Hedvig Eleonora,
Oscars,
Maria Magdalena,
Högalids,
Katarina,
Sofia och
Västermalms)

Södertälje

Nykvarn
Salem
Södertälje

Södertälje