SFS 2013:822 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

130822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1237) om
timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1237) om timkostnads-

norm inom rättshjälpsområdet ska ha följande lydelse.

2 §

1

Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 276 kr ex-

klusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 971 kr ex-

klusive mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:652.

SFS 2013:822

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013