SFS 2013:823 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

130823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 7 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 13, 15, 16, 16 b, 17 och

20 §§, 3 kap. 16 § samt 28 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska ha följande
lydelse.

2 kap.

13 §

2

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som krävs för att vara behörig att bedriva viss undervis-
ning i skolväsendet.

Regeringen får även meddela föreskrifter om undantag från kraven på legi-

timation och behörighet för sådana speciallärare och specialpedagoger som är
anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller
särskild utbildning för vuxna.

15 §

3

En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervis-

ning som han eller hon bedriver.

Detsamma gäller en lärare som är undantagen från krav på legitimation

enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 § tredje stycket och den som
bedriver undervisning i fall som avses i 17 § och 18 § andra stycket 1�3.

16 §

4

Statens skolverk ska efter ansökan meddela legitimation till en lärare

eller förskollärare som

1. har behörighetsgivande examen,
2. med tillfredsställande resultat har genomfört en introduktionsperiod om

minst ett läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvudsak
svarar mot examen, och

3. i övrigt är lämplig att bedriva undervisning.
Introduktionsperioden enligt första stycket 2 ska i stället vara en termin

eller motsvarande på heltid om läraren

1. har en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och
2. har undervisat som lärare vid ett universitet, vid en högskola, inom skol-

väsendet eller inom motsvarande utbildning i Sverige eller i ett annat land.

1 Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6, rskr. 2013/14:27.

2 Senaste lydelse 2011:189.

3 Senaste lydelse 2011:189.

4 Senaste lydelse 2013:530.

SFS 2013:823

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:823

Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny ansö-

kan komplettera en lärares eller förskollärares legitimation med behörighet
utöver behörighet som följer av en examen som anges i första stycket 1, om
han eller hon med tillfredsställande resultat har gått ytterligare behörighets-
grundande utbildning. Detta gäller oavsett när utbildningen har slutförts. På
motsvarande sätt ska Skolverket komplettera legitimationen med ytterligare
behörighet om läraren eller förskolläraren på annan grund ska anses ha sådan
behörighet.

Lärarens eller förskollärarens behörighet att bedriva undervisning i skolvä-

sendet ska anges på legitimationen.

16 b §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om introduktionsperioden och lämplighetsprövningen
enligt 16 § första stycket 2 och 3.

Regeringen får meddela föreskrifter om att legitimation får meddelas trots

att kraven i 16 § första eller andra stycket inte är uppfyllda när det gäller
lärare eller förskollärare med lång erfarenhet av undervisning i skolväsendet,
lärare som bedriver undervisning i dans, teater eller rörelse och drama samt
lärare som genom en behörighetsförklaring är behöriga för ett visst slag av
anställning. En sådan legitimation får kompletteras med behörighet enligt
16 § tredje stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i samband med ansökan

om legitimation och komplettering av legitimation.

17 §

6

Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva

1. annan undervisning på ett främmande språk än språkundervisning,
2. undervisning i fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning, och
3. undervisning i fritidshem.
Lärare som avses i första stycket 1 ska för att få undervisa ha en utländsk

lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen och ha kompetens att
undervisa på det främmande språket.

Lärare som avses i första stycket 3 ska för att få undervisa ha en svensk

eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspeda-
gog eller motsvarande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka språk och särskilda pedagogiska inriktningar som avses i
första stycket 1 och 2.

20 §

7

Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskol-

lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Den som inte har legitimation som lärare får dock anställas som lärare i

skolväsendet utan tidsbegränsning, om han eller hon ska undervisa i moders-
mål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå, eller individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal
vuxenutbildning. Detta gäller bara om

1. det saknas sökande som har legitimation,

5 Senaste lydelse 2013:530.

6 Senaste lydelse 2011:189.

7 Senaste lydelse 2011:189.

background image

3

SFS 2013:823

2. den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella

ämnet eller på den aktuella kursen, och

3. det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervis-

ningen.

�ven en lärare som är undantagen från krav på legitimation enligt före-

skrifter som meddelats med stöd av 13 § tredje stycket och den som ska
bedriva undervisning som avses i 17 § får anställas som lärare i skolväsendet
utan tidsbegränsning.

3 kap.

16 §

8

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen

vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsam-

mans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslu-
tas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig
att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av
rektorn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vem som beslutar betyg när mer än en lärare bedriver
undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som saknar legitima-
tion.

28 kap.

3 §

9

Beslut av Statens skolverk får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol om beslutet gäller

1. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §,
2. avslag på en ansökan om lärar- eller förskollärarlegitimation enligt

2 kap. 16 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. 16 b §
andra stycket, eller

3. avslag på en ansökan om komplettering av legitimation enligt 2 kap.

16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om 2 kap. 13, 15, 16,

16 b, 17 och 20 §§ och 28 kap. 3 § samt i övrigt den 2 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2012:493.

9 Senaste lydelse 2013:530.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013