SFS 2013:825 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

130825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2007:129) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2010:541) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

4.

2 Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en lärar-

examen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har
antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att på-
börja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen
enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni
2020.

2.

3 Den som före den 1 juli 2011 har påbörjat en utbildning till lärarexamen

eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessför-
innan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter
med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en
lärarexamen eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock
längst till och med utgången av juni 2018 när det gäller speciallärarexamen
eller till och med utgången av juni 2020 när det gäller lärarexamen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2011:687.

3 Senaste lydelse 2011:186.

SFS 2013:825

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013