SFS 2013:826 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

130826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2012:745)

om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till förordningen (2012:745) om

ändring i nämnda förordning ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

3. En lärare som avses i 33 § andra stycket lagen (2010:801) om införande

av skollagen (2010:800) ska vid tillämpningen av 8 kap. 1 a och 1 b §§ denna
förordning jämställas med en legitimerad lärare som är behörig att undervisa i
det ämne som betyget avser, dock längst till och med den 30 juni 2015 eller,
när det gäller betyg i gymnasiesärskolan, längst till och med den 30 juni 2018.

4. En lärare som avses i punkt 20 i övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
ska vid tillämpningen av 8 kap. 1 a och 1 b §§ denna förordning jämställas
med en legitimerad lärare som är behörig att undervisa i det ämne som bety-
get avser.

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:826

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013