SFS 2013:827 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

130827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185) att punkt 2

i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:506) om ändring i
nämnda förordning ska ha följande lydelse.

2. En lärare som avses i 33 § andra stycket lagen (2010:801) om införande

av skollagen (2010:800) ska vid tillämpningen av 6 kap. 3 och 4 §§ denna för-
ordning jämställas med en legitimerad lärare som är behörig att undervisa i
det ämne som betyget avser. Detsamma gäller en lärare som avses i punkt 20 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:326) om behörighet och
legitimation för lärare och förskollärare.

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:827

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013