SFS 2013:828 Förordning om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

130828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:268) om lärar-
och förskollärarregister;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2011:268) om lärar- och för-

skollärarregister ska ha följande lydelse.

6 §

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 5 §, behandlas

om det behövs för att

1. handlägga ärenden om legitimation enligt 2

kap. 16 § skollagen

(2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b §
andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. lämna uppgifter till utländska myndigheter i enlighet med Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkän-
nande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förord-
ning (EG) nr 279/2009,

3. utöva tillsyn av skolväsendet och dess personal, och
4. kontrollera identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning av

lärare och förskollärare.

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra uppgifts-

lämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt
gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:828

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013