SFS 2013:829 Förordning om ändring i förordningen (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

130829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:278) om
underrättelse till Statens skolinspektion om domar
i vissa brottmål;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2011:278) om underrättelse

till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål ska ha följande lydelse.

1 §

En domstol ska underrätta Statens skolinspektion om en dom genom vil-

ken en lärare eller en förskollärare som är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skol-
lagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap.
16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen

1. har dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med sin

yrkesutövning, eller

2. i annat fall har dömts för brott enligt
a) 3 kap. 1, 2 eller 6 § brottsbalken,
b) 4 kap. 1 § brottsbalken,
c) 6 kap. brottsbalken,
d) 8 kap. 6 § brottsbalken, eller
e) 16 kap. 10 a § brottsbalken.
I fråga om brott som avses i första stycket 2 ska underrättelse lämnas

endast om annan påföljd än böter har dömts ut.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:829

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013