SFS 2013:832 Förordning om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

130832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2013:70) om statsbi-

drag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare ska ha följande
lydelse.

3 §

Med förstelärare avses i denna förordning en lärare som

1. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen
eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete

med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsen-
det,

3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och

ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och

4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för

undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

4 §

1

Med lektor avses i denna förordning en lärare som

1. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller
enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100) som avses i 5 § eller en motsvarande utländsk exa-
men, och

3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat

pedagogisk skicklighet.

En lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte

uppfylla villkoret i första stycket 3.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

1 Senaste lydelse 2013:531.

SFS 2013:832

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:832

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)