SFS 2013:833 Förordning om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

130833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa register för forskning om vad arv och
miljö betyder för människors hälsa;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen

(2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för
människors hälsa.

Vilka får behandla personuppgifter och vilka register får föras

2 §

I bilagan till denna förordning anges

1. vilka statliga universitet eller högskolor som får behandla person-

uppgifter enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv
och miljö betyder för människors hälsa, och

2. vilka register enligt lagen

som får föras.

Uppgifter avseende genetiska undersökningar

3 §

I ett register som förs enligt lagen (2013:794) om vissa register för

forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får uppgifter
avseende genetiska undersökningar registreras om de avser individuella varia-
tioner i arvsmassan.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2013 och gäller till och

med den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:833

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:833

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

I enlighet med 2 § lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad
arv och miljö betyder för människors hälsa får de statliga universitet eller
högskolor som anges nedan som personuppgiftsansvariga behandla person-
uppgifter i de angivna registren.

Universitet eller högskola

Register

�ndamål

Karolinska institutet

LifeGene

Att skapa underlag för

olika

forskningsprojekt om vad arv
och miljö

betyder för uppkom-

sten

och utvecklingen av olika

sjukdomar och för

människors

hälsa i övrigt