SFS 2013:814 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2014

130814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga
ålderspensionsavgifter under år 2014

1;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter

och statliga ålderspensionsavgifter under år 2014 enligt följande. Fördel-
ningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning
av socialavgifter ska göras på så sätt att 10,6 procent förs till staten, 20,2 pro-
cent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs
efter avstämning till Första�Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av statliga
ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensions-
avgift ska göras på så sätt att 14,1 procent förs till Riksgäldskontoret för till-
fällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första�Fjärde AP-
fonderna.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:631.

SFS 2013:814

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013