SFS 2013:830 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

130830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet

och legitimation för lärare och förskollärare

1

dels att nuvarande 2 kap. 17 b § ska betecknas 2 kap. 17 c §,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 30 § och 4 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att den nya 2 kap. 17 c § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 17 b och 27 b §§, av föl-

jande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas tret-

ton nya punkter, 9�21, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna förordning finns det i anslutning till skollagen (2010:800)

bestämmelser om vad som krävs för att en lärare eller förskollärare ska vara
behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet och andra bestämmelser
om behörighet för lärare.

Förordningen innehåller även bestämmelser om legitimation för lärare och

förskollärare i skolväsendet och om undantag från vissa krav i skollagen.

2 kap.

17 b §

Behörig att undervisa i specialskolan i ämnet rörelse och drama är

den som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförord-
ningen (1993:100) med specialisering mot dövhet eller hörselskada, eller
utvecklingsstörning och

1. ämneslärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnet,

2. en äldre examen än som avses i 1 som är avsedd för arbete som lärare i

minst en av årskurserna 7�9 i grundskolan och som omfattar ämnet, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att under-
visa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om
minst 45 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532.

2 Senaste lydelse 2013:532.

SFS 2013:830

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:830

En lärare som avses i första stycket 3 är behörig att undervisa i ämnet

rörelse och drama, om ämnesstudierna i huvudsak kan anses motsvara kraven
i en ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inrikt-
ning mot arbete i grundskolans årskurs 7�9 i fråga om ämneskunskaper.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att bedriva undervis-

ning som är avsedd för elever med sådan funktionsnedsättning som lärarens
speciallärarexamen avser.

17 c §

3

Kravet i 17�17 b §§ på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte

lärare som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan
behörighetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) och omfattar inriktning eller specialisering mot dövhet eller hör-
selskada, synskada, grav språkstörning eller utvecklingsstörning.

Vid tillämpningen av 17 § andra stycket, 17 a § andra stycket och 17 b §

tredje stycket jämställs lärarens examen enligt första stycket med speciallärar-
examen.

27 b §

Behörig att undervisa i gymnasiesärskolan i ämnena dans eller teater

är, utöver vad som följer av 27 §, den som har avlagt speciallärarexamen
enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot
utvecklingsstörning och

1. ämneslärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i

gymnasieskolan,

2. en äldre examen än som avses i 1 som är avsedd för arbete som lärare i

gymnasieskolan, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att under-
visa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om
minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som anges där, om ämnet eller ämnena omfattas av lärarens
utbildning. Läraren är dessutom behörig att undervisa i det eller de ämnesom-
råden för vilket ett ämne, som läraren är behörig att undervisa i, är relevant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

30 §

4

Behörig att undervisa på gymnasiesärskolans individuella program är,

utöver vad som följer av 27, 27 b eller 28 §, den som är behörig att undervisa
i grundsärskolan enligt 11, 11 a, 12, 12 a eller 16 §.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket är endast behörig att

undervisa i motsvarande ämnen eller ämnesområden som lärarens eller för-
skollärarens utbildning ger behörighet att undervisa i i grundsärskolan. Lära-
ren eller förskolläraren är dock även behörig att undervisa i andra ämnen eller
ämnesområden för vilka lärarens eller förskollärarens kompetens är relevant.

3 Senaste lydelse av tidigare 17 b § 2013:693.

4 Senaste lydelse 2013:693.

background image

3

SFS 2013:830

4 kap.

10 §

På legitimationen ska det anges i vilken eller vilka skolformer eller fri-

tidshem, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden som läraren
eller förskolläraren är behörig att undervisa i.

9. En lärare eller förskollärare ska efter ansökan enligt 2 kap. 16 § skolla-

gen (2010:800) meddelas behörighet utöver sådan som följer av 2 eller 3 kap.,
om

a) läraren eller förskolläraren har legitimation eller meddelas en sådan sam-

tidigt som han eller hon meddelas behörigheten,

b) läraren eller förskolläraren har undervisat som lärare eller förskollärare i

skolväsendet under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande i ämnet
eller ämnesområdet eller i förskolan under de senaste 15 åren före den 1 juli
2015 eller, om han eller hon är född senast den 1 juli 1958, under sammanlagt
minst fyra läsår eller motsvarande i ämnet eller ämnesområdet eller i försko-
lan under samma period,

c) undervisningen enligt b inte har börjat bedrivas tidigare än 15 år innan

ansökan kom in till Statens skolverk,

d) undervisningen, om den avsett ett ämne eller ämnesområde, har haft en

omfattning i ämnet eller ämnesområdet som motsvarar undervisning för
elever som bedriver heltidsstudier,

e) undervisningen, om den avsett förskolan, har haft en omfattning som

sammanlagt motsvarar heltid,

f) undervisningen har följt de föreskrifter som gäller för denna, och
g) läraren eller förskolläraren är lämplig att bedriva sådan undervisning

som han eller hon har bedrivit enligt b.

En lärare eller förskollärare som visat att han eller hon uppfyller kraven i

första stycket är behörig att undervisa i den eller de skolformer, årskurser,
ämnen eller ämnesområden som undervisningen enligt första stycket b avsett.

10. Till en ansökan om utökad behörighet enligt 9 ska det fogas ett yttrande

eller intyg över lärarens eller förskollärarens undervisning enligt 9 första
stycket b�f och över hans eller hennes lämplighet att bedriva sådan undervis-
ning. Yttrandet eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av rektorn
eller förskolechefen vid den eller de skolor eller förskolor där läraren eller
förskolläraren har bedrivit undervisningen.

Om ett yttrande eller intyg enligt första stycket inte kan ges in, ska läraren

eller förskollärare i stället ge in en utredning som visar att han eller hon upp-
fyller kraven i 9 första stycket b�g.

11. Kraven i 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 skollagen (2010:800) gäller

inte lärare som är anställda som lärare i skolväsendet den 1 december 2013
och som undervisar huvudsakligen i ämnet eller ämnena dans, teater eller
rörelse och drama och som

a) har en examen från en högskoleutbildning som varit avsedd att i det eller

de ämnena ge kompetens för yrkesverksamhet som pedagog i skolväsendet
eller en motsvarande utländsk examen,

b) har avlagt ämneslärarexamen enligt 23 och 24 §§ samt 27 eller 28 § för-

ordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation
som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbild-
ning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen,
och

background image

4

SFS 2013:830

c) har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera

anställningar som lärare i skolväsendet eller med arbetsuppgifter som liknar
undervisning inom skolväsendet.

En lärare som avses i första stycket ska till en ansökan om legitimation

foga ett yttrande eller intyg över tjänstgöringen enligt andra stycket c. Yttran-
det eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av rektorn vid den
eller de skolor där läraren har tjänstgjort eller, om det är fråga om en anställ-
ning där arbetsuppgifterna liknar undervisning inom skolväsendet, av arbets-
givaren.

Om ett yttrande eller intyg enligt första stycket inte kan ges in, ska läraren i

stället ge in en utredning som visar att han eller hon uppfyller kravet i första
stycket c.

12. Det som anges i 4 kap. 1�5 §§ gäller inte en lärare som avses i 11.
13. Kraven i 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 skollagen (2010:800) gäller

inte lärare och förskollärare som är anställda som lärare eller förskollärare i
skolväsendet den 1 december 2013 och som

a) har arbetat i skolväsendet i en eller flera anställningar som lärare eller

förskollärare under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande under de
senaste 15 åren före såväl den 1 juli 2015 som den dag då ansökan om legiti-
mation kom in till Statens skolverk, och

b) har avlagt lärar- eller förskollärarexamen enligt 19, 20, 21, 22, 25, 26,

27, 28 eller 29 § förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande exa-
mina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbild-
ningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller
förskollärarexamen.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket ska till en ansökan

om legitimation foga ett yttrande eller intyg över tjänstgöringen enligt andra
stycket a. Yttrandet eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av
rektorn eller förskolechefen vid den eller de skolor eller förskolor där läraren
eller förskolläraren har tjänstgjort.

Om ett yttrande eller intyg enligt första stycket inte kan ges in, ska läraren i

stället ge in en utredning som visar att han eller hon uppfyller kravet i första
stycket a.

14. Det som anges i 4 kap. 1�5 §§ gäller inte en lärare eller förskollärare

som avses i 13.

15. Kraven i 2 kap. 16 § första stycket 1 och 3 skollagen (2010:800) gäller

inte lärare som genom behörighetsförklaring enligt skolförordningen
(1971:235) har förklarats behöriga för visst slag av anställning.

Om en lärare som avses i första stycket har arbetat i skolväsendet samman-

lagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare,
gäller inte heller kravet i 2 kap. 16 § första stycket 2 skollagen.

En lärare som avses i andra stycket ska till en ansökan om legitimation foga

ett yttrande eller intyg över tjänstgöringen enligt samma stycke. Yttrandet
eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av rektorn vid den eller de
skolor där läraren har tjänstgjort.

16. Det som anges i 4 kap. 1�5 §§ gäller inte en lärare som avses i 15 andra

stycket.

17. En lärare som avses i 15 är behörig att bedriva sådan undervisning som

behörighetsförklaringen kan anses avse.

18. Sådana speciallärare och specialpedagoger med specialisering mot

utvecklingsstörning som inte har en behörighetsgivande examen och som den

background image

5

SFS 2013:830

1 december 2013 är anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan,
gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna får, trots att de inte
uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), bedriva undervisning
som lärare

a) i den särskilda inriktningen träningsskola inom grundsärskolan,
b) i specialskolan om undervisningen motsvarar den särskilda inriktningen

träningsskola inom grundsärskolan,

c) på gymnasiesärskolans individuella program, och
d) i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå på en nivå som

motsvarar träningsskolan.

En lärare som avses i första stycket får bedriva undervisning som anges där

även om han eller hon tillträder en ny anställning som lärare efter den
1 december 2013.

Första och andra styckena gäller inte om 33 § första stycket lagen

(2010:801) om införande av skollagen (2010:800) är tillämpligt. Om en speci-
allärare eller specialpedagog avslutar en sådan anställning som avses i 33 §
första stycket samma lag den 1 december 2013 eller senare, ska den avslutade
anställningen anses vara en sådan anställning som avses i första stycket.

19. Sådana speciallärare och specialpedagoger med specialisering mot

utvecklingsstörning som har legitimation och en examen som ger behörighet
att undervisa i minst en av årskurserna 7�9 i grundskolan eller i gymnasie-
skolan och som den 1 december 2013 är anställda som lärare i grundsär-
skolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna får, trots att de
inte är behöriga att bedriva undervisning i ett ämne eller ämnesområde,
bedriva undervisning i ämnet eller ämnesområdet i

a) grundsärskolans årskurs 7�9,
b) gymnasiesärskolan i andra ämnen än yrkesämnen, och
c) särskild utbildning för vuxna på motsvarande nivåer som avses i a och b.
En lärare som avses i första stycket får bedriva undervisning som anges där

även om han eller hon tillträder en ny anställning som lärare efter den
1 december 2013.

Första och andra styckena gäller inte om 33 § första stycket lagen

(2010:801) om införande av skollagen (2010:800) är tillämpligt. Om en spe-
ciallärare eller specialpedagog avslutar en sådan anställning som avses i 33 §
första stycket samma lag den 1 december 2013 eller senare, ska den avslutade
anställningen anses vara en sådan anställning som avses i första stycket.

20. En lärare som bedriver undervisning med stöd av 18 är trots vad som

anges i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) behörig att besluta om
betyg.

Första stycket gäller inte lärare som är anställd utan tidsbegränsning för att

bedriva sådan undervisning som avses i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket
skollagen.

21. Specialpedagoger omfattas av 18�20 endast om de har en
a) specialpedagogexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100),

b) motsvarande äldre examen, eller
c) utländsk examen som motsvarar en examen som avses i a eller b.
En examen som anges i första stycket ska ha utfärdats senast den 30 juni

2015 och avse utbildning som påbörjats före utgången av 2008.

background image

6

SFS 2013:830

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2013 i fråga om 2 kap.

17 b, 17 c, 27 b och 30 §§ samt punkt 20 i ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelserna och i övrigt den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)