SFS 2013:835 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

130835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (1974:202) om beräk-

ning av strafftid m.m. ska ha följande lydelse.

19 §

2

Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är

häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken el-
ler på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen får
verkställas och i annat fall från den dag då den dömde enligt 10 § tas in i
häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertas av polismyndighet för för-
passning.

Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängelse-

lagen (2010:610) eller enligt 4 kap. 29, 29 a eller 31 § lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål ska räknas in i verkställighetstiden. Det-
samma gäller den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av 9 kap.
1 §, 10 kap. 1, 2 eller 4 § eller 11 kap. 1 § fängelselagen, om inte särskilda
skäl talar mot det.

Den tid som den dömde hållits i häkte i målet eller varit omhändertagen

enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig dom eller
beslut däri meddelades, ska räknas in i verkställighetstiden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:170, bet. 2013/14:JuU4, rskr. 2013/14:30.

2 Senaste lydelse 2010:617.

SFS 2013:835

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013