SFS 2013:837 Lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

130837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2003:1174) om vissa for-

mer av internationellt samarbete i brottsutredningar

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3 Bestämmelserna i 2�9 §§ gäller för sådana gemensamma utrednings-

grupper för brottsutredningar som inrättas mellan myndigheter i Sverige och
myndigheter i en eller flera stater med stöd av

1. rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om gemensamma ut-

redningsgrupper,

2. konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

mellan Europeiska unionens medlemsstater,

3. avtalet av den 19 december 2003 mellan Europeiska unionen och Repu-

bliken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmel-
ser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna,
eller

4. det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen av den 20

april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

I 10�14 §§ finns bestämmelser om internationellt samarbete med kon-

trollerade leveranser.

Bestämmelserna i 15�17 §§ gäller överenskommelser mellan myndigheter

i Sverige och myndigheter i en annan stat om samarbete som avser åtgärder i
en brottsutredning som utförs av tjänstemän med skyddsidentitet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:170, bet. 2013/14:JuU4, rskr. 2013/14:30.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:494.

3 Senaste lydelse 2005:495 (jfr 2013:281).

SFS 2013:837

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013