SFS 2013:838 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

130838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:704) om
internationell rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2000:704) om internationell

rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

8 §

1

Extraordinära kostnader får återkrävas. Om det under handläggningen

visar sig att verkställandet av ansökan kommer att medföra extraordinära
kostnader, ska åklagare eller domstol i samråd med den utländska myndig-
heten fastställa vilka kostnader som den myndigheten ska stå för.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:838

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013