SFS 2013:839 Förordning om ändring i förordningen (2009:1428) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

130839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1428) om
erkännande och verkställighet av bötesstraff inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (2009:1428) om erkän-

nande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

1 §

Ett beslut om bötesstraff som Kronofogdemyndigheten sänder över till

en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet i den staten ska åtföl-
jas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan till rådets rambeslut
2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på
bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF

1. Kronofogdemyn-

digheten ska upprätta intyget.

Kronofogdemyndigheten ska översätta intyget till den andra statens språk

eller till ett språk som den staten har förklarat att den godtar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

1 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).

SFS 2013:839

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013