SFS 2013:840 Förordning om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

130840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1179) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2003:1179) om överlämnande

från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

4 §

Den eftersökte ska underrättas om innehållet i arresteringsordern så

snart som möjligt efter det att han eller hon har anträffats.

Om arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd

som har dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen
närvarande och han eller hon begär att få en kopia av domen, ska åklagaren
snarast underrätta den utfärdande myndigheten om begäran, om den utfär-
dande myndigheten i intyget har bekräftat att villkoren i artikel 4a.1 d i ram-
beslutet är uppfyllda. Domen ska överlämnas till den eftersökte så snart den
inkommit från den utfärdande myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:840

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013