SFS 2013:841 Förordning om ändring i förordningen (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

130841.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:578) om
erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (2011:578) om erkän-

nande och verkställighet av förverkande inom Europeiska unionen ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

1 §

Ett beslut om förverkande som Kronofogdemyndigheten sänder över till

en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet i den staten ska åtföl-
jas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan till rådets rambeslut
2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på be-
slut om förverkande, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF

1. Krono-

fogdemyndigheten ska upprätta intyget.

Kronofogdemyndigheten ska översätta intyget till den andra medlemssta-

tens språk eller till ett språk som den staten har förklarat att den godtar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

1 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).

SFS 2013:841

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013