SFS 2013:842 Förordning om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

130842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1178) om
överlämnande till Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2003:1178) om överlämnande

till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av rådets

rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsor-
der och överlämnande mellan medlemsstaterna, ändrat genom rådets rambe-
slut 2009/299/RIF

1.

Bestämmelser om överlämnande från Sverige finns i lagen (2003:1156) om

överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och i förord-
ningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arres-
teringsorder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

1 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).

SFS 2013:842

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013