SFS 2013:843 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

130843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:1156) om över-

lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

dels att 3 kap. 1 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 3 kap. ska lyda ⬝Särskilda villkor för överlämnande av

svenska medborgare⬝.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambe-

slut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och
överlämnande mellan medlemsstaterna, ändrat genom rådets rambeslut 2009/
299/RIF

2. Lagen tillämpas inte i förhållande till en medlemsstat om Euro-

peiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rambe-
slutet i förhållande till den staten.

I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om en arresteringsorder.
I 2 kap. finns bestämmelser om förutsättningar för överlämnande.
I 3 kap. finns bestämmelser om särskilda villkor för överlämnande av

svenska medborgare.

I 4 kap. finns bestämmelser om utredning och tvångsmedel vid det inle-

dande förfarandet samt bestämmelser om att lagen i vissa fall inte ska tilläm-
pas i förhållande till Danmark och Finland.

I 5 kap. finns bestämmelser om beslutsförfarandet vid överlämnande.
I 6 kap. finns bestämmelser om verkställighet av ett beslut om överläm-

nande och om beslut om bl.a. utvidgat överlämnande.

I 7 kap. finns bestämmelser om överförande av en frihetsberövande påföljd

till Sverige.

I 8 kap. finns bestämmelser om återförande av personer som har överläm-

nats till Sverige och om tillstånd till transport genom Sverige.

1 Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16.

2 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).

SFS 2013:843

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:843

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2 kap.

3 §

�verlämnande får inte beviljas

1. om en begäran, trots att den utfärdande myndigheten har beretts tillfälle

att inkomma med komplettering, till form eller innehåll är så bristfällig att den
inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan
om överlämnande,

2. om den utfärdande myndigheten inte lämnar sådana garantier som enligt

3 kap. 2 § krävs för att överlämnande ska få beviljas,

3. om den eftersökte enligt 5 kap. 4 § ska överlämnas till en annan med-

lemsstat,

4. om den eftersökte ska utlämnas för brott eller om han eller hon ska över-

lämnas enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmåls-
domstolen,

5. om det enligt 2 kap. 8 § andra stycket brottsbalken skulle strida mot ett

villkor som har uppställts vid utlämning eller överlämnande till Sverige, eller

6. om det avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd som har

dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen närva-
rande och om den utfärdande myndigheten inte har bekräftat att något av vill-
koren i artikel 4a.1 i rambeslutet är uppfyllt.

5 kap.

6 §

Om garantier som avses i 3 kap. 2 § har lämnats av en utländsk myndig-

het, ska rätten i beslutet om överlämnande ange att det är ett villkor för över-
lämnandet att garantierna kommer att uppfyllas.

Beslut i fråga om överlämnande av föremål som enligt 4 kap. 7 § har tagits

i beslag ska om möjligt meddelas av rätten i samband med beslutet i fråga om
överlämnande av den eftersökte.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)