SFS 2013:845 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

130845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 3 kap. 11 § lagen

(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambe-

slut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på
beslut om förverkande, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF

2.

3 kap.

11 §

En verkställbarhetsförklaring får utöver vad som anges i 10 § inte

meddelas om

1. det för samma gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande

har meddelats dom eller beslut i Sverige eller i en annan stat och domen eller
beslutet i den andra staten, vid ett fällande avgörande, har verkställts,

2. det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i

annan svensk lag har meddelats beslut att inte väcka åtal för det brott som lig-
ger till grund för beslutet om förverkande,

3. en sådan förklaring inte skulle vara förenlig med bestämmelser om im-

munitet och privilegier,

4. beslutet om förverkande har meddelats efter en förhandling där den mot

vilken beslutet riktar sig inte var personligen närvarande och om det inte har
bekräftats i intyget att något av villkoren i artikel 8.2 e i rambeslutet är upp-
fyllt, eller

5. den gärning, som ligger till grund för beslutet om förverkande, helt eller

delvis har begåtts i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk lag eller
preskription har inträtt enligt 36 kap. 15 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16.

2 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).

SFS 2013:845

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:845

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)