SFS 2013:846 Förordning om ändring i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

130846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:566) om
överlämnande till Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2012:566) om överlämnande

till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

16 §

Om överlämnande till Sverige har beviljats och fråga uppkommer om

att lagföra eller straffa den som har överlämnats även för en gärning som be-
gåtts före överlämnandet men som inte omfattades av den nordiska arreste-
ringsordern, ska den verkställande nordiska statens tillstånd till åtgärden in-
hämtas, om det finns skäl att anta att den verkställande staten skulle ha kunnat
vägra överlämnande för gärningen med hänvisning till att den helt eller delvis
har ägt rum på dess territorium och där inte utgör brott eller att det i den verk-
ställande staten beslutats att inte åtala för gärningen.

Tillstånd enligt första stycket behöver inte inhämtas om den överlämnade

personen

1. före eller efter överlämnandet har samtyckt till åtgärden,
2. trots att han eller hon har haft möjlighet att lämna Sverige, inte gjort det

inom 45 dagar från sitt slutliga frigivande, eller

3. har återvänt till Sverige efter att ha lämnat landet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:846

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013