SFS 2013:850 Förordning om EU-miljömärket

130850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om EU-miljömärket;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke

1.

Behörigt organ

2 §

Miljömärkning Sverige Aktiebolag är det behöriga organ som prövar

ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda
detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning och kontroll av använd-
ningen av EU-miljömärket (artikel 10).

Förvaltningslagens tillämpning

3 §

När Miljömärkning Sverige Aktiebolag handlägger ärenden som gäller

ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta
(artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-
miljömärket (artikel 10) tillämpas förvaltningslagens (1986:223) bestämmel-
ser i

� 11 och 12 §§ om jäv,
� 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut, och
� 21 § om underrättelse om beslut.
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen ska inte hindra att Miljö-

märkning Sverige Aktiebolag hemlighåller identiteten hos den som enligt ar-
tikel 10.2 har framställt ett klagomål som rör en produkt som är märkt med
EU-miljömärket.

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen ska inte heller hindra att

Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller uppgifter som omfattas av
sekretessavtal mellan Miljömärkning Sverige Aktiebolag och någon annan.

1 EUT L 27, 30.1.2010, s. 1 (Celex 32010R0066).

SFS 2013:850

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:850

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Kriterier för EU-miljömärket

4 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som enligt

Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en
produkt ska få märkas med EU-miljömärket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då förordningen

(2010:282) om EU-miljömärket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)