SFS 2013:851 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

130851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

1

dels att 18 a, 40 a och 44 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att 26, 27 och 27 a §§ ska ha följande lydelse.

26 §

2

Registerkontroll enligt 14 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) får gö-

ras i fråga om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamhet vid
sådana anläggningar, byggnader, bostäder m.m. som avses i 27 §. Sådan re-
gisterkontroll får också göras i fråga om

1. den som en polismyndighet ska förordna enligt 16 § lagen (2004:487)

om sjöfartsskydd eller 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd, och

2. den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamhet som har bety-

delse för luftfartsskyddet, om det följer av en internationell överenskommelse
som Sverige tillträtt eller av en bindande EU-rättsakt på området för luftfarts-
skydd att säkerhetsprövningen ska omfatta registerkontroll.

Registerkontroll enligt första stycket får endast göras om den som säker-

hetsprövningen avser kan antas komma att anställas eller på annat sätt delta i
den aktuella verksamheten eller, i fall som avses i 1, förordnas. Om det finns
synnerliga skäl får kontroll göras utan ett sådant antagande.

27 §

3

Registerkontroll av personer som avses i 26 § första stycket första me-

ningen beslutas

1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av

Transportstyrelsen,

2. för statschefens och tronföljarens residens och bostäder, statsministerns

bostäder och statens egendom Harpsund: av Rikspolisstyrelsen,

3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,
4. för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 1 skyddslagen (2010:305) och

som huvudsakligen disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt, för militära fartyg och luftfartyg som avses i

1 Senaste lydelse av
18 a § 1999:971
40 a § 1999:971
44 a § 1999:971.

2 Senaste lydelse 2006:1210.

3 Senaste lydelse 2012:668.

SFS 2013:851

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:851

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5 § 1 skyddslagen samt för sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 4 skyddsla-
gen: av Försvarsmakten,

5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt: av

Affärsverket svenska kraftnät,

6. för sådana anläggningar som används eller är avsedda för elektronisk

kommunikation och som är skyddsobjekt: av Post- och telestyrelsen,

7. för sådana anläggningar inom flygtrafiktjänsten som är skyddsobjekt och

som inte ingår bland objekten i 1 eller 4: av Luftfartsverket, och

8. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1�3 och för

andra skyddsobjekt än sådana som anges i 4�7, dock inte för byggnader, an-
läggningar eller områden som används eller är avsedda för verksamhet inom
kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt, som har be-
slutats vara skyddsobjekt enligt 4 § 5 skyddslagen eller vattenområden som
beslutats vara skyddsobjekt enligt 5 § 5 skyddslagen: av länsstyrelsen i det
län där skyddsobjektet finns.

Det som sägs i första stycket 8 gäller inte för riksdagens eller riksdagens

myndigheters byggnader.

Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot

terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på
något annat sätt.

27 a §

4

Registerkontroll av personer som avses i 26 § 1 beslutas av den

myndighet som förordnar personen.

Registerkontroll av personer som avses i 26 § 2 beslutas av Transportsty-

relsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:1210.