SFS 2013:853 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

130853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

9 §

3

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga upp-

gifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut
utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett be-

gränsat utdrag ur registret

1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att

resa in, bosätta sig eller arbeta där,

2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),
3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal

vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn,

5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal

som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller

6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer

som ska arbeta med barn.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1�3 den myndighet

regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant
utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av

den sökande.

Denna lag träder i kraft den 18 december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om
bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barn-
pornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335,
17.12.2011, s. 1, Celex 32011L0093) och rättelse till direktivet (EUT L 18, 21.1.2012,
s. 7, Celex 32011L0093R[01]).

3 Senaste lydelse 2010:859.

SFS 2013:853

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013