SFS 2013:854 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

130854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

22 §

1

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om be-

lastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller straff-
förelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9

och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken, eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt 16 kap.

11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om för-
bud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen
(1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket

2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen
(2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §,
6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser
något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171)
om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1�
2 och 4�5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken,
narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om
straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medver-
kan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbal-
ken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska
utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden
där påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att av-

1 Senaste lydelse 2011:566.

SFS 2013:854

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:854

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

slöja brott. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter
om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funk-
tionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §,
6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser
något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852)
om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla
uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut
för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap.
10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också
uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)