SFS 2013:855 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

130855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 15 a § inskrivningsförordningen (2000:309)

1 ska

upphöra att gälla vid utgången av december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 15 a § 2011:61.

SFS 2013:855

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013