SFS 2013:856 Lag om ändring i brottsbalken

130856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 35 kap. 4 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

35 kap.

4 §

3

De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om

det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd
får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna

räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1. 6 kap. 4�6, 8 och 9 §§ eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1�3, 10 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1�3 och

12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

3. 16 kap. 10 a § första och femte styckena eller försök till sådana brott, om

brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av första
stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller senare,

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller

försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den

bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller in-
ställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bokfö-
ringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för revision av Skatte-
verket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

1. Denna lag träder i kraft den 18 december 2013.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas

även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att
döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

1 Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om
bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barn-
pornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335,
17.12.2011, s. 1, Celex 32011L0093) och rättelse till direktivet (EUT L 18, 21.1.2012,
s. 7, Celex 32011L0093R[01]).

3 Senaste lydelse 2013:365.

SFS 2013:856

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:856

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mari-Ann Roos
(Justitiedepartementet)