SFS 2013:857 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

130857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1974:202) om beräkning

av strafftid m.m. ska införas en ny paragraf, 34 §, av följande lydelse.

34 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldigheter för kommuner, landsting och enskilda att

1. vidta åtgärder i anslutning till att en nöjdförklaring får lämnas, och
2. lämna de uppgifter med anledning av verkställighet av dom som behövs

enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:176, bet. 2013/14:JuU2, rskr. 2013/14:29.

SFS 2013:857

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013