SFS 2013:859 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014

130859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt och koldioxidskatt för år 2014

1;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på

energi att energiskatten och koldioxidskatten på bränslen ska tas ut med föl-
jande belopp för kalenderåret 2014.

1 Senaste förordning i ämnet 2012:700.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1.

2710 11 31,
2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter
2 kr 50 öre
per liter

5 kr 63 öre
per liter
3 kr 90 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

5 kr 66 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 90 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

6 kr 40 öre
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

SFS 2013:859

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:859

2 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på

energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2014 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som

används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet
ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet
är minst 380 volt,

a) har försetts med
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350

oC,

816 kr per m

3

3 088 kr per m

3 3 904 kr per

m

3

b) inte har försetts
med märk- och färg-
ämnen och ger minst
85 volymprocent
destillat vid 350

oC,

tillhörig

miljöklass 1

1 759 kr per m

3

3 088 kr per m

3 4 847 kr per

m

3

miljöklass 2

2 028 kr per m

3

3 088 kr per m

3 5 116 kr per

m

3

miljöklass 3 eller inte
tillhör någon miljö-
klass

2 169 kr per m

3

3 088 kr per m

3 5 257 kr per

m

3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol m.m. som an-
vänds för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

2 599 kr per
1 000 kg

2 599 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

1 048 kr per
1 000 kg

3 249 kr per
1 000 kg

4 297 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som används
för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 850 kr per
1 000 m

3

1 850 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

902 kr per
1 000 m

3

2 313 kr per
1 000 m

3

3 215 kr per
1 000 m

3

6.

2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

620 kr per
1 000 kg

2 687 kr per
1 000 kg

3 307 kr per
1 000 kg

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

background image

3

SFS 2013:859

3. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1

och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt
på energi, och

4. 29,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när

skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013