SFS 2013:864 Förordning om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

130864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:484) om
Allmänna arvsfonden;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 a och 13 §§ förordningen (2004:484) om All-

männa arvsfonden ska ha följande lydelse.

2 a §

1

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt

Arvsfondsdelegationen.

13 §

Kammarkollegiet får besluta om att avstå från arv eller försäkrings-

belopp enligt 24 och 25 §§ lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, när
någon har ansökt om att egendom ska avstås.

Om det i ett ärende om avstående av arv eller försäkringsbelopp som tillfal-

lit Allmänna arvsfonden uppkommer någon fråga av särskild vikt från allmän
synpunkt, ska kollegiet lämna över frågan med eget yttrande till regeringen
för avgörande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. �ldre bestämmelser

gäller fortfarande om ansökan om avstående kommit in till Kammarkollegiet
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1149.

SFS 2013:864

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013