SFS 2013:866 Lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

130866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1383) om kom-

munernas bostadsförsörjningsansvar

dels att nuvarande 2, 3 och 4 §§ ska betecknas 3, 7 och 8 §§,
dels att 1 och 5 §§ samt de nya 3, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2, 4 och 6 §§, av följande

lydelse.

1 §

2

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i

kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla
i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åt-
gärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med be-

rörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt till-
växtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under

varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

2 §

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla föl-

jande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbestån-

det,

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utveck-

lingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.

3 §

Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och un-

derlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska upp-
märksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frå-
gor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till
stånd.

1 Prop. 2012/13:178, bet. 2013/14:CU5, rskr. 2013/14:39.

2 Senaste lydelse 2002:104.

SFS 2013:866

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:866

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4 §

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid

tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900).

5 §

En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens bo-

stadsförsörjningsplanering som regeringen begär.

6 §

Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar någon sådan

uppgift som avses i 2 § första stycket 3, får regeringen förelägga kommunen
att anta nya riktlinjer.

7 §

Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun an-

ordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam
bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling.

Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsför-

medling enligt första stycket.

8 §

En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning

efter kötid får, utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkes-
mässig bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § jordabalken, ta ut en avgift för
rätten att stå i kö (köavgift) av den hyressökande. Kravet på förmedling efter
kötid ska inte hindra att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för
kön fördelas enligt ett förturssystem.

Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får bestämma av-

giften och grunderna för hur den ska tas ut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för riktlinjer för bostadsförsörjning

som antagits före den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)