SFS 2013:868 Förordning om ändring i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar

130868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1160) om
regionala bostadsmarknadsanalyser och
kommunernas bostadsförsörjningsansvar;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:1160) om regionala bo-

stadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska ha
följande lydelse.

2 §

Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i lä-

net. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en re-
dovisning av

� hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kom-

munernas bostadsförsörjningsansvar,

� hur länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § lagen om kommunernas bo-

stadsförsörjningsansvar, och

� hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen,

med andra kommuner och regionalt.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:868

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013