SFS 2013:869 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

130869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)2

dels att 2 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 15 a och

23 a §§, samt närmast före 2 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Transportstyrelsens tillsyn över godkända delsystem

15 a §

Efter det att ett delsystem godkänts för att tas i bruk enligt 2 kap.

13 § järnvägslagen (2004:519), ska Transportstyrelsens tillsyn över delsyste-
met ske i enlighet med tillämpliga krav för beviljande av säkerhetsintyg enligt
3 kap. 3 § järnvägslagen, i fråga om delsystem hänförliga till fordon, samt i
enlighet med tillämpliga krav för beviljande av säkerhetstillstånd enligt 3 kap.
8 § järnvägslagen, i fråga om delsystem hänförliga till infrastruktur.

Transportstyrelsen ska vid denna tillsyn tillämpa de bedömnings- och kon-

trollförfaranden som anges i tillämpliga tekniska specifikationer för drifts-
kompatibilitet.

19 §

3

Ett järnvägsfordon som inte, eller endast till viss del, överensstämmer

med krav på tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska godkännas
enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519) om sökanden visar att fordonet

1. har godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller Schweiz

och uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser, och

2. fungerar tekniskt och funktionellt med den järnvägsinfrastruktur fordo-

net ska användas på när det gäller klimatförhållanden, kraftförsörjning, signa-
lering, trafikledning, spårvidd, infrastrukturprofil, högsta tillåtna axellast och
andra begränsningar i infrastrukturen.

För att fordonet ska godkännas enligt första stycket krävs också att sökan-

den visar upp

1. tekniska data, underhållsprogram och särskilda driftsegenskaper som,

för fordon utrustade med dataregistreringsutrustning, ska innefatta informa-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om
driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191,
18.7.2008, s. 1, Celex 32008L0057), senast ändrat genom kommissionens direktiv
2013/9/EU (EUT L 68, 12.3.2013, s. 55, Celex 32013L0009).

2 Förordningen omtryckt 2007:453.

3 Senaste lydelse 2011:1117.

SFS 2013:869

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:869

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

tion om förfaranden för insamling av sådana uppgifter som avses i artikel
20.2 c i direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet), och

2. registerutdrag som utvisar fordonets driftshistoria, underhållshistorik

och tekniska ändringar som gjorts efter godkännandet enligt första stycket 1.

Transportstyrelsen ska godta de handlingar som avses i första stycket 1 och

andra stycket 1, om det inte finns en betydande säkerhetsrisk.

När det gäller första stycket 2 och andra stycket 2 får Transportstyrelsen

begära

1. ytterligare information,
2. tester som visar att fordonet är kompatibelt med järnvägsinfrastrukturen,

och

3. att riskhantering genomförs enligt kommissionens förordning (EG) nr

352/2009 för att säkerställa att krav i nationella tekniska specifikationer är
uppfyllda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar som ska ges in samt i vilka fall det krävs provkörning av fordonet för
att styrelsen ska kunna pröva ansökan enligt första stycket.

23 a §

Transportstyrelsens prövning för förnyat typgodkännande enligt

2 kap. 20 § tredje stycket järnvägslagen (2004:519) får endast avse förhållan-
den som påverkas av de ändrade föreskrifterna.

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2013.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)