SFS 2013:870 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

130870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:770) om statliga

myndigheters elektroniska informationsutbyte

dels att bilagan till förordningen ska upphöra att gälla,
dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

1

Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställ-

ningar av varor och tjänster elektroniskt. Kravet gäller dock inte för beställ-
ningar som

1. görs av Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk,

Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Säkerhetspoli-
sen, eller

2. är olämpliga att hantera elektroniskt av sekretesskäl eller säkerhets-

skyddsskäl.

Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter om sådan hantering av

beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara gemen-
samma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leve-
rans och fakturering av varor och tjänster. Verket ska vid utarbetande av före-
skrifter beakta nationell och internationell standard.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. I fråga om myndigheter som inte uppräknas i den upphävda bilagan ska

3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som
görs efter den 30 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:544.

SFS 2013:870

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013