SFS 2013:871 Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

130871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar
och vissa andra utbildningar;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Förutsättningar för statligt stöd

Inledande bestämmelser

1 §

En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar en utbildning kan

enligt denna förordning få statligt stöd för utbildningen genom att utbild-
ningen

1. ställs under statlig tillsyn,
2. förklaras berättiga de studerande till studiestöd, eller
3. berättigar till statsbidrag.
Stöd enligt första stycket 2 och 3 lämnas inom ramen för anvisade medel.
Stöd enligt första stycket får inte lämnas för en utbildning som på annat sätt

står under statlig tillsyn eller berättigar de studerande till studiestöd. Stöd får
inte heller lämnas för en sådan del av en utbildning som statsbidrag lämnas
för på annat sätt.

2 §

I denna förordning avses med studerande den som är antagen till och

bedriver studier vid en utbildning som stöd lämnas för enligt förordningen.

3 §

Stöd får lämnas om utbildningsanordnaren har förutsättningar att följa

de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt denna förordning.

4 §

Utbildningen ska

1. förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga

examina,

2. medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konst-

närliga eller kulturella området, eller

3. ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet.

5 §

Utöver det som anges i 4 § ska utbildningen

1. bedrivas på en eftergymnasial nivå som hel- eller deltidsstudier och inte

vara en utbildning som kan leda fram till en examen som regeringen enligt
vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om,

2. ge en teoretisk förankring inom det konstnärliga eller kulturella området,

och

SFS 2013:871

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:871

3. vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet.
Trots det som anges i första stycket 1 får det, om det behövs, förekomma

enstaka inslag av gymnasial karaktär i utbildningen.

Grundläggande krav

6 §

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom utbildningen ska
främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga
rättigheterna och vår gemensamma miljö. Den som verkar inom utbildningen
ska särskilt främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former
av kränkande behandling.

Utbildningens omfattning

7 §

Utbildningen ska omfatta

1. minst 20 veckor på heltid om den ska ställas under statlig tillsyn eller

förklaras berättiga de studerande till studiestöd, eller

2. minst 30 veckor på heltid om den ska berättiga till statsbidrag.
Om utbildningen bedrivs som deltidsstudier, krävs i stället att utbild-

ningen ska bedrivas under så lång tid att den motsvarar minst 20 respektive
30 veckors heltidsstudier.

Korta utbildningar

8 §

En utbildning som bidrar till att bevara eller utveckla kulturarvet får

vara kortare än vad som anges i 7 §, om det finns särskilda skäl.

Stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar

9 §

En utbildning kan få statligt stöd genom att utbildningen ställs under

statlig tillsyn även om villkoren i 4 § eller 5 § första stycket 2 eller 7, 12, 14�
16, 19 eller 22 §§ inte är uppfyllda, om utbildningen omfattar minst 200 tim-
mar lärar- eller handledarledd undervisning under högst tre år.

Studerandeavgifter och kostnader för utbildningen

10 §

Studerandeavgifter ska vara skäliga i förhållande till utbildningens

karaktär och de kostnader som utbildningsanordnaren har för utbildningen.
Dessa kostnader ska vara rimliga för verksamheten.

Den närmare utformningen av utbildningen

11 §

För varje utbildning ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare

som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt denna förordning.

12 §

Utbildningen ska bedrivas i form av en eller flera kurser.

13 §

För varje utbildning ska det finnas en utbildningsplan. Av planen ska

följande framgå:

1. utbildningens benämning,

background image

3

SFS 2013:871

2. den ansvariga utbildningsanordnaren och i förekommande fall övriga

utbildningsanordnare,

3. utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbild-

ningen,

4. om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska,
5. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av heltid, huvudsak-

liga uppläggning och organisation,

6. antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen

omfattar,

7. i förekommande fall de krav på särskilda förkunskaper som ställs upp,
8. de grunder och metoder som ska användas vid urval bland behöriga

sökande till utbildningen,

9. hur behörighetsbedömningar, urval, antagning, kunskapskontroll och

studieresultat samt arkivering av studieresultat ska dokumenteras, och

10. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.

14 §

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Av kursplanen ska följande

framgå:

1. kursens benämning,
2. målen för kursen,
3. kursens huvudsakliga innehåll,
4. om kursen helt eller delvis ges på engelska,
5. de former för kunskapskontroll som ska tillämpas, och
6. om betyg ska sättas på kursen och i så fall de principer för betygssättning

som ska tillämpas.

15 §

Om betyg ska sättas på en kurs, ska betyg sättas när kursen har genom-

förts.

Som betyg ska något av uttrycken Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt

användas.

När det gäller en kurs som på grund av sitt innehåll eller av någon annan

anledning inte kan omfatta nivån Väl godkänt ska något av uttrycken Icke
godkänt eller Godkänt användas.

16 §

Om betyg inte ska sättas på en kurs, ska i stället ett intyg utfärdas där

den studerandes kunskaper dokumenteras. Det ska i intyget anges vilken eller
vilka delar av kursen som den studerande har slutfört.

En studerande som har genomfört en kurs som ska betygssättas men som

vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett
intyg.

17 §

En studerande som avslutat en utbildning ska på begäran få ett utbild-

ningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren där utbildningens innehåll
och den studerandes resultat anges.

Utbildningens ledning och personal

18 §

Hos den ansvariga utbildningsanordnaren ska det finnas en styrelse

eller ledningsgrupp för utbildningen.

background image

4

SFS 2013:871

19 §

Styrelsen eller ledningsgruppen för utbildningen ska

1. se till att utbildningen genomförs enligt denna förordning och föreskrif-

ter och beslut som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan,

2. anta sökande till utbildningen,
3. utfärda utbildningsbevis,
4. ansvara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs, och
5. ansvara för att utbildningen utvecklas.

20 §

Det ska finnas en person som är utsedd av den ansvariga utbildnings-

anordnaren att leda det dagliga arbetet i verksamheten.

21 §

Utbildningsanordnaren ska för undervisning och handledning använda

personer som genom utbildning eller erfarenhet har kompetens för den verk-
samhet de ska bedriva.

22 §

Utbildningsanordnaren ska se till att den personal som används för

undervisning och handledning ges möjligheter till kompetensutveckling.

23 §

De studerande ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle

att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.

Behörighet

24 §

Behörig att antas till utbildningen är den som har genomgått gymnasie-

skolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning eller som har viss
yrkeserfarenhet. Utbildningsanordnaren får därutöver ställa krav på särskilda
förkunskaper.

Ansökan och beslut om statligt stöd

25 §

Ansökan om statligt stöd i form av tillsyn, en förklaring att de stude-

rande är berättigade till studiestöd eller statsbidrag ges in till Myndigheten för
yrkeshögskolan som beslutar om stödet. Ansökan ska innehålla de uppgifter
som myndigheten behöver för att meddela föreskrifter om utbildningsplan
och kursplaner för den utbildning som ansökan avser.

Beslut som innebär att stöd beviljas ska begränsas till att avse en viss tid.

Beslutet ska alltid avse minst en utbildningsomgång. Den utbildning som
beslutet avser ska vara avslutad inom den tid som myndigheten bestämmer,
dock senast sex år efter den starttidpunkt som anges i beslutet.

Myndighetens beslut om stöd för en sådan utbildning som avses i 4 § 1 ska

fattas efter förslag från Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbild-
ningar.

26 §

En utbildning som avses i 4 § 1 får förklaras berättiga de studerande

till studiestöd enligt avdelning A 2 i bilagan till studiestödsförordningen
(2000:655). Av 3 kap. 2 § samma förordning framgår att studiemedel får läm-
nas till studerande vid en sådan utbildning även före 20 års ålder.

En utbildning som avses i 4 § 2 eller 3 får förklaras berättiga de studerande

till studiestöd enligt avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen.

background image

5

SFS 2013:871

27 §

Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årsplatser

som kan berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning A 2 respek-
tive B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar

40 veckor.

28 §

Beslut om statligt stöd enligt 25 § ska innehålla uppgifter om

1. huruvida beslutet avser tillsyn, en förklaring att de studerande är berätti-

gade till studiestöd enligt avdelning A 2 eller B 1 i bilagan till studiestödsför-
ordningen (2000:655) eller statsbidrag,

2. belopp, om beslutet avser statsbidrag,
3. utbildningens start- och sluttidpunkt,
4. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av heltid och antalet

årsplatser, och

5. utbildningens lokalisering.
Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt 13 § bifogas.
Antalet årsplatser på utbildningen får inte överstiga det antal platser som

beslutet avser.

Fördelning och beräkning av statsbidrag

29 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av statsbidrag

särskilt ta hänsyn till i vilken grad kvaliteten på en utbildning svarar mot för-
utsättningarna för statligt stöd enligt denna förordning.

30 §

Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna extra statsbidrag för nöd-

vändiga stödinsatser för studerande med funktionsnedsättning som har
antagits till en utbildning som bidrag lämnas för enligt denna förordning.

31 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin beräkning av statsbidrag

beakta de faktiska kostnaderna för utbildningen.

Utbetalning av statsbidrag

32 §

Statsbidrag betalas ut av Myndigheten för yrkeshögskolan till den

ansvariga utbildningsanordnaren.

�&terkallande

33 §

Myndigheten för yrkeshögskolan får återkalla ett beslut om att en

utbildning ska stå under statlig tillsyn eller berättiga de studerande till studie-
stöd, om utbildningen inte längre uppfyller kraven eller utbildningsanordna-
ren eller någon annan som medverkar i anordnandet inte iakttar sina skyldig-
heter enligt denna förordning.

Innan myndigheten fattar ett beslut enligt första stycket, ska den ansvariga

utbildningsanordnaren ha fått tillfälle att avhjälpa bristerna.

Innehållande och återkrav av statsbidrag

34 §

Om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för statsbidrag

enligt denna förordning i väsentlig mån har åsidosatts, får Myndigheten för

background image

6

SFS 2013:871

yrkeshögskolan besluta att bidrag helt eller delvis ska hållas inne från kom-
mande utbetalningar i väntan på rättelse. Om rättelse inte görs, får myndighe-
ten besluta att det innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget.

35 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig, om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för bidraget i
väsentlig mån har åsidosatts.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller delvis kräva till-

baka ett bidrag, om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

36 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som

infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats
som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenhe-
ter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för yrkeshögskolan

helt eller delvis efterge krav på ränta.

Byte av utbildningsanordnare

37 §

Den ansvariga utbildningsanordnaren för en utbildning som stöd har

lämnats för enligt denna förordning får bytas ut endast om Myndigheten för
yrkeshögskolan godkänner bytet.

Uppföljning och redovisning

38 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska följa upp och utvärdera de utbild-

ningar som stöd har lämnats för enligt denna förordning.

39 §

Den ansvariga utbildningsanordnaren för en utbildning som stöd har

lämnats för enligt denna förordning ska medverka i den uppföljning och
utvärdering av utbildningsverksamheten som bestäms av Myndigheten för
yrkeshögskolan samt i myndighetens tillsyn över utbildningen. Utbildnings-
anordnaren ska också lämna de uppgifter som myndigheten begär.

Bemyndiganden

40 §

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om

1. utbildningsplaner och kursplaner,
2. betyg, intyg och utbildningsbevis, och
3. verkställigheten av denna förordning.

�verklagande

41 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Myndigheten för
yrkeshögskolan än beslut enligt 33 och 34 §§ får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 december 2013 och tillämpas

första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2014.

background image

7

SFS 2013:871

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:521) om statligt stöd

till kompletterande utbildningar. Den upphävda förordningen gäller fortfa-
rande för utbildningar som före ikraftträdandet har beviljats statligt stöd enligt
förordningen, dock endast för den tid som beslutet om stöd gäller. Ett sådant
beslut får, förutom på en sådan grund som anges i 24 § i den upphävda förord-
ningen, återkallas på begäran av huvudmannen.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013