SFS 2013:872 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

130872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 1 § och bilagan till förordningen ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 2 §, samt när-

mast före 3 kap. 2 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Regeringen bestämmer vid vilka läroanstalter och utbildningar som stu-

derande kan få studiestöd. Läroanstalterna och utbildningarna anges i bilagan
till denna förordning.

Det finns särskilda bestämmelser om studier utomlands i 2 kap. 15�17 §§

och 3 kap. 20�25 §§ och om vissa utbildningar i förordningen (2013:871) om
statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

3 kap.

1 §

1

Studiemedel får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbild-

ningar som anges i bilagan till denna förordning.

Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Folkbildningsrådet

meddela närmare föreskrifter om vilka utbildningar på folkhögskola som ger
rätt till studiemedel enligt avdelning A 1, A 2 eller B 1 i bilagan.

Det finns särskilda bestämmelser om studier utomlands i 20�25 §§.

�&lder

2 §

2

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning

A i bilagan får studiemedel lämnas först från och med det andra kalender-
halvåret det år då den studerande fyller 20 år. Studiemedel får dock lämnas
även dessförinnan för de utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om
statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har
förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A 2 samt för de utbild-
ningar som anges i avdelning A 3.

1 Senaste lydelse 2001:361.

2 Tidigare 2 § upphävd genom 2005:619.

SFS 2013:872

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:872

1. Denna förordning träder i kraft den 25 december 2013. De nya bestäm-

melserna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni
2014.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådan utbildning som avses i

punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2013:872

Bilaga

3

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

Avdelning A

�&lder

I avdelning A anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan
lämnas i form av

� studiehjälp till och med det första kalenderhalvåret det år då den stude-

rande fyller 20 år (jfr 2 kap. 1 §), eller

� studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år då den stude-

rande fyller 20 år (jfr 3 kap. 1 och 2 §§).

Studiemedel får dock lämnas även före 20 års ålder för de utbildningar som

enligt förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbild-
ningar och vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd
enligt avdelning A 2 samt för de utbildningar som anges i avdelning A 3 (jfr
3 kap. 2 §).

Det högre bidragsbeloppet

Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 kan
ge rätt till det högre bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier
(jfr 3 kap. 9 §).

Avskrivning av lån

Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 och
A 3 kan ge rätt till avskrivning av studielån (jfr 4 kap. 9 §).

Tid som studiemedel får lämnas för

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § andra och tredje styckena studiestödslagen (1999:1395).

A 1

Folkhögskola, utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Gymnasieskola inom skolväsendet
Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
Kommunal vuxenutbildning, utom uppdragsutbildning

3 Senaste lydelse 2012:967. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Kompletterande utbildningar
som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A⬝ och ⬝Kompletterande utbild-
ningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbild-
ningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning B⬝ tagits bort ur förteck-
ningen.

background image

4

SFS 2013:872

Liber Hermods skola, utbildning på gymnasial nivå och utbildning för

vuxna på grundskolenivå

Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasial nivå
Tyska skolan, utbildning på gymnasial nivå

A 2

Flyinge AB, hovslagarutbildning
Folkhögskola, annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1, dock

inte utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna eller utbildning i
svenska för invandrare

Förberedande dansarutbildning i grundskolan
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, arbetsledarfortbildning

Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet, seminörutbildning
Utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om statligt stöd för

konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats
berättiga till studiestöd enligt avdelning A 2

�ster-Malma jaktvårdsskola

A 3

Statliga universitet och högskolor, utbildning enligt förordningen

(2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högsko-
lor

Avdelning B

�&lder

I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan
lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för
avdelning A (jfr 3 kap. 2 §).

Avskrivning av lån

Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B 2 kan
ingå i en högskoleexamen och därmed ge rätt till avskrivning av studielån (jfr
4 kap. 9 §).

Tid som studiemedel får lämnas för

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen (1999:1395).

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

background image

5

SFS 2013:872

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxen-

döva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gymna-
sieexamen eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärs-

utbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbild-

ning

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan, lärar- och förskollärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshögsko-

lan som inte är uppdragsutbildning

Utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om statligt stöd för

konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats
berättiga till studiestöd enligt avdelning B 1

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

background image

6

SFS 2013:872

B 2

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidat-

examen

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed samman-

hängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
� masterexamen i socialt arbete,
� masterexamen i vårdvetenskap,
� magisterexamen i omvårdnad,
� magisterexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik,
� konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik,
� sjuksköterskeexamen,
� socionomexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Evangeliska Frikyrkan för �rebro Teologiska Högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen i teologi
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
� magisterexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� sjuksköterskeexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
� seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
� utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förut-

bildning vid universitet och högskolor, eller

� utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
� kandidatexamen i musikpedagogik,
� högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och

background image

7

SFS 2013:872

� högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
� masterexamen i teologi,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
� högskoleexamen, teologisk utbildning, och
� högskoleexamen i mänskliga rättigheter

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013