SFS 2013:873 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

130873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1, 3 och 4 §§ förordningen (2009:130)

om yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Hos den ansvariga utbildningsanordnaren ska det finnas en lednings-

grupp för utbildningen. Om en utbildningsanordnare är ansvarig för flera
utbildningar, får ledningsgruppen vara gemensam för dessa.

En ledningsgrupp för utbildningar som är av särskilt värde för individen

och samhället inom ett eller flera smala yrkesområden får vara gemensam för
flera utbildningsanordnare.

3 §

Ledningsgruppen ska bestå av

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
2. minst en företrädare för de studerande, och
3. den person som avses i 6 §.
Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, ska

varje sådan person som avses i 6 § ingå i gruppen.

Den, eller om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanord-

nare, de ansvariga utbildningsanordnarna får utse ledamöter utöver dem som
anges i första och andra styckena. Flertalet av ledamöterna i ledningsgruppen
ska dock vara företrädare för arbetslivet.

Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta att en lednings-

grupp för en eller flera utbildningar som är av särskilt värde för individen och
samhället inom ett eller flera smala yrkesområden får ha en annan samman-
sättning än vad som följer av första�tredje styckena.

4 §

1

Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalifice-

rad yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av

1. minst en företrädare för skolväsendet, och
2. minst en företrädare för ett universitet eller en högskola som utsetts av

universitetet eller högskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta om undantag

från kraven i första stycket när det gäller en utbildning som är av särskilt
värde för individen och samhället inom ett smalt yrkesområde, om sådana

1 Senaste lydelse 2011:110.

SFS 2013:873

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:873

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

företrädare som anges i första stycket med hänsyn till utbildningens innehåll
och karaktär eller av något annat skäl inte behövs i ledningsgruppen.

Denna förordning träder i kraft den 25 december 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)