SFS 2013:874 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

130874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1162) med instruk-

tion för Myndigheten för yrkeshögskolan

dels att 2�4, 9 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 9 a och 13 a §§,

samt närmast före 13 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det i förordningen närmast före 13 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd⬝.

2 §

1

Myndigheten ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt för-

ordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,

2. pröva frågor om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om

yrkeshögskolan,

3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan svara

för sådana försäkringar som anges där,

4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögsko-

lan,

5. svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna

inom yrkeshögskolan och i de utbildningar inom yrkeshögskolan som bedrivs
som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg, examina
och utbildningsbevis,

6. pröva frågor om statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om statligt

stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt svara
för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna och de stude-
randes studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis, och

7. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2012:140) om stats-

bidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

3 §

2

Myndigheten ska främja utvecklingen av

1. utbildningarna inom yrkeshögskolan,
2. de utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen

(2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och tecken-
språk, och

1 Senaste lydelse 2012:141.

2 Senaste lydelse 2012:141.

SFS 2013:874

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:874

3. de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om

statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Myndigheten ska även främja kvaliteten i de utbildningar som anges i

första stycket 1�3.

4 §

3

Myndigheten ska

1. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan, de utbildningar

inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, de utbildningar
som statsbidrag lämnas för enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för
viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk samt de utbildningar som
stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, och

2. granska kvaliteten i de utbildningar som avses i 1 samt utbildningsan-

ordnarnas kvalitetsarbete.

Den tillsyn som utövas löpande och kvalitetsgranskningen ska genomföras

med utgångspunkt i en behovsanalys.

9 §

Myndigheten ska

1. svara för uppföljning av användningen av statligt stöd och annan upp-

följning inom sitt ansvarsområde,

2. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referens-

ramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications
Framework (EQF), och

3. vara personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i sin

verksamhet.

9 a §

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om

1. yrkeshögskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshög-

skolan,

2. utbudet av utbildningar som statsbidrag lämnas för enligt förordningen

(2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och tecken-
språk, och

3. utbudet av utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen

(2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar.

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar

13 a §

Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet

för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Det rådgivande organet
ska

1. lämna förslag till myndigheten på vilka utbildningar som ska beviljas

statligt stöd enligt 4 § 1 förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst-
och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, och

2. bistå myndigheten med utformningen av kriterier, indikatorer och princi-

per för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de utbild-
ningar som stöd lämnas för enligt förordningen om statligt stöd för konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

3 Senaste lydelse 2012:141.

background image

3

SFS 2013:874

Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar består av myn-

dighetschefen, som är ordförande, och högst fyra andra ledamöter. De andra
ledamöterna ska ha kunskaper om konstnärlig verksamhet. Minst två av dem
ska företräda universitet eller högskolor med högskoleutbildningar som kan
leda fram till konstnärliga examina.

15 §

Ledamöterna i Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av myndig-

heten efter samråd med företrädare för berörda myndigheter och organisatio-
ner. Ledamöterna utses för en tid av längst tre år.

En ledamot i Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar

utses av regeringen. �vriga ledamöter utses av myndigheten efter samråd
med företrädare för den konstnärliga professionen för en tid av längst tre år.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 december 2013. De nya bestäm-

melserna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni
2014.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådan utbildning som avses i

punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013