SFS 2013:865 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

130865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:1423) om
bidrag till företagshälsovård med vissa insatser
inom rehabiliteringsområdet;

utfärdad den 14 november 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:1423) om bidrag till före-

tagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet ska upphöra att
gälla vid utgången av december 2013.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för

tid före den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:865

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013