SFS 2013:878 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 26 § och 22 kap. 5 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

10 kap.

26 §

2

Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, telefon-

nummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en enskild
lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt del-
givningslagen (2010:1932) eller för bistånd med sådan delgivning.

Om den enskilde hos en myndighet som tillhandahåller ett elektroniskt

kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har begärt att
abonnemanget ska hållas hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd enligt
29 kap. 3 §, får den lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften
finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller
att det annars finns synnerliga skäl.

22 kap.

5 §

3

Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt delgiv-

ningslagen (2010:1932) eller bistånd med sådan delgivning för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller nå-
gon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37.

2 Senaste lydelse 2012:288.

3 Senaste lydelse 2010:1982.

SFS 2013:878

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013