SFS 2013:880 Förordning om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och deras anhöriga

130880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till organisationer som stöder
veteransoldater och deras anhöriga;

utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde och syfte

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till frivilliga vete-

ransoldats- och anhörigorganisationer.

2 §

Med frivillig veteransoldats- och anhörigorganisation avses i denna för-

ordning en organisation som bedriver verksamhet som främjar totalförsvaret
genom stöd till enskilda som omfattas av lagen (2010:449) om Försvarsmak-
tens personal vid internationella militära insatser.

3 §

Statsbidraget till organisationer enligt denna förordning syftar till att

främja verksamhet som stöder Försvarsmaktens personal före, under och efter
tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan perso-
nal.

Handläggningen av statsbidraget

4 §

Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av Försvarsmakten,

som också betalar ut bidraget. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.
Bidrag enligt denna förordning betalas ut i form av organisationsbidrag och
verksamhetsbidrag.

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på

medel, till en organisation som

1. är en juridisk person,
2. bedriver frivilligt arbete inom det område som anges i 2 §,
3. är rikstäckande och vars verksamhet riktar sig till utövare på regional el-

ler lokal nivå eller som bedriver verksamhet av riksintresse,

4. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,
5. har bedrivit verksamhet inom det område som anges i 2 § under minst

två år,

6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering eller strävan efter att åstadkomma jämställdhet
mellan män och kvinnor,

SFS 2013:880

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

2

SFS 2013:880

7. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har

fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver dels vilka
aktiviteter organisationen planerar att genomföra till stöd för det som anges i
2 §, dels hur arbetet kommer att följas upp, och

8. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och re-

visionsberättelser.

Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller det vill-

kor som anges i första stycket 5, om det finns särskilda skäl för det. Vid en så-
dan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det område
där organisationen är verksam eller om verksamheten har riksintresse.

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skat-

ter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

6 §

En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara skriftlig och ges

in till Försvarsmakten. Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om
ansökans utformning och om när en ansökan ska göras.

7 §

En ansökan om organisationsbidrag och verksamhetsbidrag ska inne-

hålla

1. den sökande organisationens stadgar,
2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisa-

tionen,

3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning

samt revisionsberättelser för närmast föregående räkenskapsår, och

4. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser och uppgifter om

sökta och beviljade bidrag.

8 §

En ansökan som avser verksamhetsbidrag ska, utöver det som följer av

7 §, även innehålla uppgifter om vilka aktiviteter som ansökan avser och vad
som är målet med dessa aktiviteter.

9 §

Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter till Försvarsmakten

som myndigheten begär för att kunna pröva ansökan.

10 §

En sökande som inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av

6�9 §§ ska ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökan-
den inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Försvarsmakten
pröva den i befintligt skick.

Redovisning

11 §

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att lämna sådan

ekonomisk och annan redovisning som Försvarsmakten begär.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över gransk-

ningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot uppgått till
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska
granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av För-

svarsmakten lämna de uppgifter som myndigheten behöver för att granska re-

background image

3

SFS 2013:880

dovisningen. Försvarsmakten ska i sin årsredovisning lämna en samlad redo-
visning av vilka organisationer som har fått bidrag och med vilka belopp.

�&terbetalning och återkrav

12 §

Mottagaren av bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig

om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har or-

sakat att bidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat en redovisning som krävs enligt 11 §, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

13 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 § ska För-

svarsmakten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten besluta att sätta ned åter-

kravet helt eller delvis.

Bemyndiganden

14 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

�verklagande

15 §

Försvarsmaktens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013